Bahasa Malaysia | English

i.  Mesti termasuk dalam definisi Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS)

*Garis panduan bagi definisi baharu PKS yang dikeluarkan oleh SME Corp Malaysia dan disahkan oleh Majlis Pembangunan PKS Kebangsaan dimana untuk semua sektor dengan definisi yang berikut:
  • Jualan tidak melebihi RM20 juta atau mempunyai pekerja sepenuh masa dari 30 kepada tidak melebihi 75 pekerja bagi sektor perkhidmatan dan lain-lain sektor
  • Jualan dari RM15 juta kepada tidak melebihi RM50 juta atau mempunyai pekerja sepenuh masa daripada 75 kepada tidak melebihi 200 pekerja untuk sektor pembuatan
ii. Syarikat sendirian berhad yang dimiliki dan dikawal oleh warganegara Malaysia yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat 1965 dan / atau Akta Syarikat 2016, Pemilikan Tunggal atau Perkongsian
iii. Bagi perniagaan yang berdaya maju (viable) - sekurang-kurangnya enam (6) bulan beroperasi