Bahasa Malaysia | English

Nama Pembiayaan 2 peratus Rebat Kadar Faedah/Keuntungan untuk pembiayaan dibawah skim-skim Skim Jaminan Sektor Perkhidmatan (“SJSP”), Skim Jaminan Modal Kerja – Lanjutan (“SJMK-L”) dan Skim Jaminan Modal Kerja – StartUp (“SJMK-SU”)
Objektif Memberi bantuan kewangan kepada PKS yang layak terlibat di dalam aktiviti eksport sahaja di mana kerajaan Malaysia telah bersetuju untuk membayar 2% rebat kadar faedah/keuntungan yang dikenakan ke atas pembiayaan yang diberi oleh institusi kewangan yang menyertai skim-skim.
Had Rebat keseluruhan Rebat dihadkan kepada jumlah pembiayaan terkumpul RM 1 bilion untuk tempoh lima tahun
Kelayakan Syarikat-syarikat PKS berorientasi eksport (sekurang-kurangnya 50% dari perolehan adalah untuk eksport) dan diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965 dengan sekurang-kurangnya 51% saham dipegang oleh warganegara Malaysia dan pemegang saham dana di bawah RM20.0 juta, pemilikan tunggal dan perkongsian.
Tempoh Kelayakan Rebat Kadar Faedah/Keuntungan
  • Untuk 5 tahun daripada tarikh pembayaran pertama atau sehingga kemudahan pembiayaan dibayar dengan sepenuhnya / ditamatkan / pembiayaan ditamatkan disebabkan oleh tiada penggunaan pembiayaan, yang mana lebih dahulu.
  • PKS boleh mendapatkan pembiayaan bagi suatu tempoh melebihi 5 tahun, Walau bagaimanapun tiada bayaran rebet 2% akan dibayar selepas tarikh luput 5 tahun pembiayaan.
  • Pembiayaan pinjaman tidak berbayar tidak akan layak mendapat rebet 2%. Walau bagaimanapun, rebet 2% akan dikembalikan pada bulan semasa penyusunan/pembayaran semula pembiayaan.
Pengecualian cukai Rebat kadar faedah/keuntungan disediakan adalah dikecualikan daripada cukai.
Institusi Kewangan Terbuka kepada semua bank-bank komersil, bank-bank islam dan institusi-institusi pembangunan kewangan yang tertakluk di bawah bidang kuasa Bank Negara Malaysia yang menyertai skim-skim SJSP, SJMK-L dan SJMK-SU
Kaedah bayaran balik rebat Institusi kewangan yang menyertai skim-skim akan mengemukakan permohonan pembayaran balik rebat secara bulanan kepada SJPP untuk tujuan pembayaran
Tempoh Pembayaran Pembayaran dibuka bagi tempoh lima (5) tahun bermula dari 1 Jun 2017 atau sehingga had rebat keseluruhan habis digunakan, yang mana lebih awal