Soalan-Soalan Lazim

Permohonan

Apakah Skim-Skim Jaminan Kerajaan sedia ada yang diuruskan oleh SJPP?

Skim-Skim Jaminan Kerajaan yang sedia ada adalah:

 • Skim Jaminan Modal Kerja (SJMK)
 • Skim Jaminan Modal Kerja - Start Up (SJMK-SU)
 • Skim Jaminan Modal Kerja - Bumiputera (SJMK-B)
 • Skim Jaminan Modal Kerja - Eksport (SJMK-X)
 • Skim Jaminan Modal Kerja - Wanita (SJMK-W)
 • Skim Jaminan Automasi & Digital (SJAD)
GGS-Prihatin
Apakah kriteria kelayakan untuk GGS-Prihatin?
Secara amnya terdapat tiga (3) kriteria utama
 1. Pemohon mestilah syarikat PKS, di mana:
  Bukan Pembuatan: Syarikat dengan perolehan jualan tidak melebihi RM20.0 juta ATAU pekerja sepenuh masa tidak melebihi 75 pekerja
  Pembuatan: Syarikat dengan perolehan jualan tidak melebihi RM50.0 juta ATAU pekerja sepenuh masa tidak melebihi 200 pekerja
 2. Pemohon mesti diperbadankan di bawah:
  • Pendaftaran Akta Perniagaan 1956
  • Akta Syarikat 1965 atau 2016
  • Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012
  • Pejabat tempatan dan daerah Sabah dan Sarawak
  • Badan Berkanun bagi pembekal perkhidmatan professional
 3. Majoriti saham mestilah dipegang oleh rakyat Malaysia.
Terma-terma dan syarat-syarat lain mungkin ditetapkan bergantung kepada profil dan penilaian kredit syarikat oleh insitusi-institusi kewangan dan SJPP.
Tuntutan
Bilakah Institusi-Institusi Kewangan yang terlibat boleh mengemukakan tuntutan terhadap jaminan yang diberikan? (Tempoh sah tuntutan)

Notis Penamatan ('Notice of Termination') perlu dikeluarkan kepada peminjam dan kemudian disusuli dengan Notis Tuntutan ('Claim Notice'). Kedua-dua Notis haruslah dikemukakan dalam tempoh sah Jaminan yang diluluskan.